Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)

Głównym tematem dzisiejszej sesji Rady Powiatu we Włocławku było wprowadzenie do budżetu powiatu środków finansowych zabezpieczających wypłaty dodatków do wynagrodzeń na okres 3 miesięcy dla pracowników dps. Fundusze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków". Dzięki przyjęciu uchwały zmieniającej budżet pracownicy domów pomocy społecznej już w wynagrodzeniu za miesiąc maj będą mieli wypłacone wyżej wspomniane dodatki. 
W ramach realizacji tego zadania został zwiększony zakres pracowników dps, którzy mieli przeprowadzone testy na obecność koronawirusa (zarówno genetyczne jak i immunologiczne) z 112 do 164 osób. Projekt obejmuje również zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dps. Należy nadmienić, że projekt nie wymaga zabezpieczenia wkładu własnego ze strony Naszego samorządu.
Pozostałe zmiany w budżecie powiatu dotyczą zabezpieczeniu środków na prace, które wynikają z realizacji bieżących inwestycji.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, dokonała także oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Włocławski w 2019 roku. Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdania Zarządu Powiatu Włocławskiego z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 roku.


Zdjęcia: