Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych”. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 128 115,23 zł.

Wykonawca będzie miał obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Figowej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.