Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 28 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Firmą Inżynieryjno - Drogową „DROGTOM” Sp. z o. o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Krzywa Góra 8/10, na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2943C w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu – dł. odcinka 1,3 km.   

Zakres robót obejmuje: przebudowę odcinka jezdni, przebudowę chodnika, przebudowę ciągu pieszego na ścieżkę rowerową.

Wartość umowy brutto wynosi: 1.797.150,97 zł.

Termin wykonania zadania określony został do dnia 30 października 2020 r.

Inspektorem nadzoru sprawującym nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad przedmiotowymi robotami określonymi niniejszą umową będzie: Pan Mariusz Jabłoński z  Biura Projektowego Renata Krajczewska - Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski.

 

Zdjęcia: