Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Projekt grantowy nr 00154/DTD/I/2020 realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door–to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Informacje dot. Projektu DOOR-TO-DOOR (*.PDF, 1,0MB).